Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Kardiyopulmoner Resüsitasyon Eğitimine Etki Eden Faktörler: Sakarya Örneği

Year 2023, Volume: 5 Issue: 1, 38 - 41, 01.03.2023
https://doi.org/10.38175/phnx.1228219

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, hekim dışı sağlık çalışanlarına yönelik olarak yapılan Kardiyopulmoner Resüsitasyon (KPR) eğitimindeki başarı durumuna etki eden faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi koordinatörlüğü ve sorumluluğunda Eylül 2021 tarihinde düzenlenen, KPR eğitimine katılan 285 hemşire ve ebe tarafından eğitim sırasında doldurulan ön test ve son test formlarının değerlendirilmesi ile gerçekleştirildi. Elde edilen veriler IBM SPSS 21 programı ile analiz edildi.
Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 25,06±3,45 yıl ve %85’i kadındı. Eğitime katılanların (n=285) son test başarı puanlarının 74,84±20,11 olduğu tespit edildi. Bu sonucun ön test başarı puanından (38,35±17,15) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu saptandı (p<0,001). Ön testte mesleki kıdem ve eğitim durumunun sonuca etki etmezken (sırasıyla; p=0,258, p=0,906), önceden eğitim almış olma ve özgüven duygusunun ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde katkı sağladığı belirlendi (sırasıyla; p=0,006, p= 0,02). Yapılan eğitimin değerlendirmeye alınan tüm parametrelerde başarı düzeyleri artırdığı saptandı.
Sonuç: Ön test aşamasında KPR üzerine önceden eğitim almış olmanın ve özgüven duygusunun olumlu katkısı, mesleki kıdem ve mesleki eğitim durumunun ise herhangi bir etkisi yoktur. Son test aşamasında ise, başarıya etki eden herhangi bir parametre söz konusu olmayıp, özellikle sayısal bilgi gerektiren sorularda tüm parametrelerde başarı seviyeleri artmaktadır.

Supporting Institution

YOK

References

 • Soar J, Böttiger BW, Carli P, Couper K, Deakin CD, Djärv T, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advenced life support. Resuscitation. 2021;161:115–51.
 • Olasveengen TM, Semeraro F, Ristagno G, Castren M, Handley A, Kuzovlev A, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Basic Life Support. Resuscitation. 2021;161:98–114.
 • Türkmen E, Işik I, Balci S, Topçu SA, Abali S, Karaçay P. Temel Yaşam Desteği Kursuna Katılan Hemşirelik/Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kurstaki Başarı, Beklenti ve Memnuniyetleri. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. 2009;13(2):55–62.
 • Waalewijn RA, de Vos R, Tijssen JG, Koster RW. Survival models for out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation from the perspectives of the bystander, the first responder, and the paramedic. Resuscitation. 2001;51(2):113–22. doi: 10.1016/s0300-9572(01)00407-5.
 • Şan İ, Bekgöz B, Ergin M, Usul E. Manual cardiopulmonary resuscitation versus mechanical cardiopulmonary resuscitation: Which one is more effective during ambulance transport? Turk J Emerg Med. 2021;21(2):69–74. doi: 10.4103/2452-2473.309135.
 • Örsal Ö, Boğa SM, Kersu Ö. Acil ve Yoğun Bakım Servislerinde Çalışan Hemşirelerin Temel ve İleri Kardiyak Yaşam Desteğine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;30(3):203–20.
 • Stoesser CE, Boutilier JJ, Sun CLF, Brooks SC, Cheskes S, Dainty KN, et al. Moderating effects of out-of-hospital cardiac arrest characteristics on the association between EMS response time and survival. Resuscitation. 2021;169:31–8. doi: 10.1016/j.resuscitation.2021.10.014.
 • Meaney PA, Bobrow BJ, Mancini ME, Christenson J, de Caen AR, Bhanji F, et al. Cardiopulmonary Resuscitation Quality: Improving Cardiac Resuscitation Outcomes Both Inside and Outside the Hospital. Circulation. 2013;128(4):417–35. doi: 10.1161/CIR.0b013e31829d8654.
 • Nichol G, Thomas E, Callaway CW, Hedges J, Powell JL, Aufderheide TP, et al. Regional variation in out-of-hospital cardiac arrest incidence and outcome. JAMA. 2008;300(12):1423–31. doi: 10.1001/jama.300.12.1423.
 • Gräsner JT, Wnent J, Herlitz J, Perkins GD, Lefering R, Tjelmeland I, et al. Survival after out-of-hospital cardiac arrest in Europe - Results of the EuReCa TWO study. Resuscitation. 2020;148:218–26. doi: 10.1016/j.resuscitation.2019.12.042.
 • Akpek EA, Kayhan Z, Elif AA, Zeynep K. Knowledge of basic life support: a pilot study of the Turkish population by Baskent University in Ankara. Resuscitation. 2003;58(2):187–92. doi:10.1016/s0300-9572(03)00126-6.
 • Sand K, Guldal AU, Myklebust TA, Hoff DAL, Juvkam PC, Hole T. Cardiopulmonary resuscitation retention training for hospital nurses by a self-learner skill station or the traditional instructor led course: A randomised controlled trial. Resuscitation Plus. 2021;7:100157. doi.org/10.1016/j.resplu.2021.100157.
 • Gräsner JT, Herlitz J, Tjelmeland IBM, Wnent J, Masterson S, Lilja G, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Epidemiology of cardiac arrest in Europe. Resuscitation. 2021;161:61-79. doi:10.1016/j.resuscitation.2021.02.007.
 • Araujo NR de, Araújo RA de, Moretti MA, Chagas ACP. Nursing training and retraining on cardiopulmonary resuscitation: a theoretical-practical intervention. Rev Esc Enferm USP. 2022;56:e20210521. doi: 10.1590/1980-220X-REEUSP-2021-0521.
 • Bernoche C, Timerman S, Polastri TF, Giannetti NS, Siqueira AW da S, Piscopo A, et al. Atualização da Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia - 2019. Arq Bras Cardiol. 2019;113(3):449–663. doi:10.5935/abc.20190203.
 • Robert G, Newcombe DG, Altman D (Edited by). Statis¬tics with Confidence: Confidence Intervals and Statistical Guidelines. 2nd Edition, London: Wiley. 2000:45–7.
 • SKS Hastane (Sürüm 6) Hakkında!!! [Internet]. [cited 2022 Sep 6]. Available from: https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/TR,66100/sks-hastane-surum-6-hakkinda.html.
 • Yılmaz A, Sabırlı R, Seyit M, Özen M. Knowledge and Skill Levels of the Medical Students with Basic Life Support Education. Van Med J. 2019;26(3): 324-330. doı: 10.5505/vtd.2019.59480
 • Yildirim GÖ, Çeli̇k GO. Yoğun Bakım Hemşirelerinin Temel Yaşam Desteği’ne İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2008;24(3):45–59.
 • Nyman J, Sihvonen M. Cardiopulmonary resuscitation skills in nurses and nursing students. Resuscitation. 2000;47(2):179–84. doi: 10.1016/s0300-9572(00)00226-4.
 • Eğitmen Liderliğinde Eğitim için BLS Çevrimiçi Sınavı | AHA e-Öğrenim [Internet]. [cited 2022 Oct 13]. Available from: https://elearning.heart.org/course/416.
 • González-Salvado V, Rodríguez-Ruiz E, Cristian Abelairas-Gómez C, Alberto Ruano-Raviña A, Peña-Gil C, González-Juanatey JR, et al. Training adult laypeople in basic life support. A systematic review. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2020;73(1):53-68. doi:10.1016/j.rec.2018.11.013
 • Panchal AR, Bartos JA, Cabañas JG, Donnino MW, Drennan IR, Hirsch KG, et al. Part 3: Adult Basic and Advanced Life Support: 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2020;142(16_suppl_2):S366–468. doi: 10.1161/CIR.0000000000000916.
 • Kuisma M, Määttä T. Out-of-hospital cardiac arrests in Helsinki: Utstein style reporting. Heart. 1996;76(1):18-23. doi: 10.1136/hrt.76.1.18.
 • Demirtas A, Guvenc G, Aslan Ö, Unver V, Basak T, Kaya C.Effectiveness of simulation-based cardiopulmonary resuscitation training programs on fourth-year nursing students. Australas Emerg Care. 2021;24(1):4-10. doi: 10.1016/j.auec.2020.08.005.
 • Anderson LK,Niknam K, Laufman L, Sebok-Syer SS, Andrabi S. Multi-Community Cardiopulmonary Resuscitation Education by Medical Students. Cureus.2020;12(6):e8647. doi: 10.7759/cureus.8647.

Factors Affecting Cardiopulmonary Resuscitation Training: The Case of Sakarya

Year 2023, Volume: 5 Issue: 1, 38 - 41, 01.03.2023
https://doi.org/10.38175/phnx.1228219

Abstract

Objective: In this study, it was aimed to investigate the factors affecting the success of Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) training for non-physician healthcare professionals.
Material and Methods: This study was carried out by evaluating the pre-test and post-test forms filled by 285 nurses and midwives who participated in the CPR training held in September 2021 under the coordination and responsibility of Sakarya Provincial Health Directorate. Emergency Medical Services Branch. Obtained data were analyzed with IBM SPSS 21 program.
Results: The mean age of the participants was 25.06±3.45 and 85% were female. It was determined that the participants' (n=285) post-test success scores were 74.84±20.11. This result was found to be statistically significantly higher than the pre-test success score (38.35±17.15) (p<0.001). While professional seniority and education did not affect the result in the pre-test (p=0.258, p=0.906, respectively), it was determined that previous education and self-confidence contributed statistically (p=0.006, p=0.006, p= 0.006). =0.906). = 0.02). . It was determined that the training given increased the success levels in all parameters evaluated.
Conclusion: While previous trainings contributed positively to CPR and self-confidence in the pre-test phase, professional seniority and vocational training had no effect. In the post-test phase, while there is no parameter that affects success, success levels increase in all parameters, especially in questions that require numerical information.

References

 • Soar J, Böttiger BW, Carli P, Couper K, Deakin CD, Djärv T, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advenced life support. Resuscitation. 2021;161:115–51.
 • Olasveengen TM, Semeraro F, Ristagno G, Castren M, Handley A, Kuzovlev A, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Basic Life Support. Resuscitation. 2021;161:98–114.
 • Türkmen E, Işik I, Balci S, Topçu SA, Abali S, Karaçay P. Temel Yaşam Desteği Kursuna Katılan Hemşirelik/Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kurstaki Başarı, Beklenti ve Memnuniyetleri. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. 2009;13(2):55–62.
 • Waalewijn RA, de Vos R, Tijssen JG, Koster RW. Survival models for out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation from the perspectives of the bystander, the first responder, and the paramedic. Resuscitation. 2001;51(2):113–22. doi: 10.1016/s0300-9572(01)00407-5.
 • Şan İ, Bekgöz B, Ergin M, Usul E. Manual cardiopulmonary resuscitation versus mechanical cardiopulmonary resuscitation: Which one is more effective during ambulance transport? Turk J Emerg Med. 2021;21(2):69–74. doi: 10.4103/2452-2473.309135.
 • Örsal Ö, Boğa SM, Kersu Ö. Acil ve Yoğun Bakım Servislerinde Çalışan Hemşirelerin Temel ve İleri Kardiyak Yaşam Desteğine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;30(3):203–20.
 • Stoesser CE, Boutilier JJ, Sun CLF, Brooks SC, Cheskes S, Dainty KN, et al. Moderating effects of out-of-hospital cardiac arrest characteristics on the association between EMS response time and survival. Resuscitation. 2021;169:31–8. doi: 10.1016/j.resuscitation.2021.10.014.
 • Meaney PA, Bobrow BJ, Mancini ME, Christenson J, de Caen AR, Bhanji F, et al. Cardiopulmonary Resuscitation Quality: Improving Cardiac Resuscitation Outcomes Both Inside and Outside the Hospital. Circulation. 2013;128(4):417–35. doi: 10.1161/CIR.0b013e31829d8654.
 • Nichol G, Thomas E, Callaway CW, Hedges J, Powell JL, Aufderheide TP, et al. Regional variation in out-of-hospital cardiac arrest incidence and outcome. JAMA. 2008;300(12):1423–31. doi: 10.1001/jama.300.12.1423.
 • Gräsner JT, Wnent J, Herlitz J, Perkins GD, Lefering R, Tjelmeland I, et al. Survival after out-of-hospital cardiac arrest in Europe - Results of the EuReCa TWO study. Resuscitation. 2020;148:218–26. doi: 10.1016/j.resuscitation.2019.12.042.
 • Akpek EA, Kayhan Z, Elif AA, Zeynep K. Knowledge of basic life support: a pilot study of the Turkish population by Baskent University in Ankara. Resuscitation. 2003;58(2):187–92. doi:10.1016/s0300-9572(03)00126-6.
 • Sand K, Guldal AU, Myklebust TA, Hoff DAL, Juvkam PC, Hole T. Cardiopulmonary resuscitation retention training for hospital nurses by a self-learner skill station or the traditional instructor led course: A randomised controlled trial. Resuscitation Plus. 2021;7:100157. doi.org/10.1016/j.resplu.2021.100157.
 • Gräsner JT, Herlitz J, Tjelmeland IBM, Wnent J, Masterson S, Lilja G, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Epidemiology of cardiac arrest in Europe. Resuscitation. 2021;161:61-79. doi:10.1016/j.resuscitation.2021.02.007.
 • Araujo NR de, Araújo RA de, Moretti MA, Chagas ACP. Nursing training and retraining on cardiopulmonary resuscitation: a theoretical-practical intervention. Rev Esc Enferm USP. 2022;56:e20210521. doi: 10.1590/1980-220X-REEUSP-2021-0521.
 • Bernoche C, Timerman S, Polastri TF, Giannetti NS, Siqueira AW da S, Piscopo A, et al. Atualização da Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia - 2019. Arq Bras Cardiol. 2019;113(3):449–663. doi:10.5935/abc.20190203.
 • Robert G, Newcombe DG, Altman D (Edited by). Statis¬tics with Confidence: Confidence Intervals and Statistical Guidelines. 2nd Edition, London: Wiley. 2000:45–7.
 • SKS Hastane (Sürüm 6) Hakkında!!! [Internet]. [cited 2022 Sep 6]. Available from: https://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/TR,66100/sks-hastane-surum-6-hakkinda.html.
 • Yılmaz A, Sabırlı R, Seyit M, Özen M. Knowledge and Skill Levels of the Medical Students with Basic Life Support Education. Van Med J. 2019;26(3): 324-330. doı: 10.5505/vtd.2019.59480
 • Yildirim GÖ, Çeli̇k GO. Yoğun Bakım Hemşirelerinin Temel Yaşam Desteği’ne İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2008;24(3):45–59.
 • Nyman J, Sihvonen M. Cardiopulmonary resuscitation skills in nurses and nursing students. Resuscitation. 2000;47(2):179–84. doi: 10.1016/s0300-9572(00)00226-4.
 • Eğitmen Liderliğinde Eğitim için BLS Çevrimiçi Sınavı | AHA e-Öğrenim [Internet]. [cited 2022 Oct 13]. Available from: https://elearning.heart.org/course/416.
 • González-Salvado V, Rodríguez-Ruiz E, Cristian Abelairas-Gómez C, Alberto Ruano-Raviña A, Peña-Gil C, González-Juanatey JR, et al. Training adult laypeople in basic life support. A systematic review. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2020;73(1):53-68. doi:10.1016/j.rec.2018.11.013
 • Panchal AR, Bartos JA, Cabañas JG, Donnino MW, Drennan IR, Hirsch KG, et al. Part 3: Adult Basic and Advanced Life Support: 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2020;142(16_suppl_2):S366–468. doi: 10.1161/CIR.0000000000000916.
 • Kuisma M, Määttä T. Out-of-hospital cardiac arrests in Helsinki: Utstein style reporting. Heart. 1996;76(1):18-23. doi: 10.1136/hrt.76.1.18.
 • Demirtas A, Guvenc G, Aslan Ö, Unver V, Basak T, Kaya C.Effectiveness of simulation-based cardiopulmonary resuscitation training programs on fourth-year nursing students. Australas Emerg Care. 2021;24(1):4-10. doi: 10.1016/j.auec.2020.08.005.
 • Anderson LK,Niknam K, Laufman L, Sebok-Syer SS, Andrabi S. Multi-Community Cardiopulmonary Resuscitation Education by Medical Students. Cureus.2020;12(6):e8647. doi: 10.7759/cureus.8647.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Emergency Medicine
Journal Section Research Articles
Authors

Nuray ASLAN
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
0000-0001-8059-4862
Türkiye


Necip Gökhan GUNER
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
0000-0001-5052-9242
Türkiye


Yeşim DURGUN
YENİKENT DEVLET HASTANESİ
0000-0001-6577-7505
Türkiye


Ensar DURMUŞ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
0000-0001-7722-6639
Türkiye


Yusuf YURUMEZ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
0000-0003-3917-9434
Türkiye

Publication Date March 1, 2023
Submission Date January 2, 2023
Acceptance Date February 23, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 5 Issue: 1

Cite

AMA
ASLAN N, GUNER NG, DURGUN Y, DURMUŞ E, YURUMEZ Y. Kardiyopulmoner Resüsitasyon Eğitimine Etki Eden Faktörler: Sakarya Örneği. Phnx Med J. March 2023;5(1):38-41. doi:10.38175/phnx.1228219

Creative Commons License
Phoenix Medical Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Our journal has adopted the Open Access Policy, and no fees will be charged from the authors at any stage of the publication for the articles submitted.