Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Evaluation of Coronophobia in Nurse Working in The Intensive Care Unit

Year 2022, Volume: 4 Issue: 2, 78 - 83, 01.07.2022

Abstract

Aim: To find the incidence of coronaphobia and associated risk factors of nurses who worked in a COVID-19 intensive care unit during the pandemic period.
Material and Metod: After obtaining approval of ethics committee (no: 2021/147), nurses were surveyed for demographic data and the Coronavirus-19 Phobia Scale (adapted to Turkish) between June 2021- January 2022 on a voluntary basis. Surveys which include incomplete answers or answers supplemented with comments were excluded.
Results: Data from a total of 102 participants were analyzed. The mean total score of the Coronavirus-19 Phobia scale was moderate (50,1±10,7). The sub-dimension scores were as follows: psychological score was slightly high (18,1±4,1), somatic score was slightly low (10,1±3,2), social score was moderate (13,7±3,4), economic score was low (8,2±2,7). It was found that the sub-dimensions of the scale were correlated with each other, and the strongest correlation was between the somatic and economic dimensions.
The total scores and subdimension scores were similar among men and women, except that mean economic anxiety score in men was statistically significantly higher compared to women (9,7±3,4 vs 7,8±2,4, p=0.030).
Conclusion: In the pandemic, exhaustion from intense work tempo, decrease in patient care quality, decrease in professional satisfaction, losses in close family and health workers due to COVID-19 increase the burden of coronaphobia even more. For a more efficient and quality health service, healthcare professionals' stakeholders should be supported with in-service training on coping methods about coronophobia, and their working hours and environments should be planned appropriately.

References

 • Haley E, McKenney Mark AE. Protecting our healthcare workers during the COVID-19 pandemic. Am J Emerg Med. 2020;38(7):1526–1527.
 • Mora-Magaña I, Lee SA, Maldonado-Castellanos I, Jiménez-Gutierrez C, Mendez-Venegas J, Maya-Del-
 • Moral A, et al. Coronaphobia among healthcare professionals in Mexico: A psychometric analysis. Death Stud.2022;46(2):280-289. doi: 10.1080/07481187.2020.1808762
 • Hoşgör H, Yaman M. Investigation of the relationship between psychological resilience and job performance in Turkish nurses during the covid-19 pandemic in terms of descriptive characteristics. J Nurs Manag. 2021;(September 2021):44–52.
 • Arpaci I, Karataş K, Baloğlu M. The development and initial tests for the psychometric properties of the COVID-19 Phobia Scale (C19P-S). Pers Individ Dif [Internet]. 2020;164(April):110108. Available from: https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110108
 • Ahorsu DK, Lin CY, Imani V, Saffari M, Griffiths MD, Pakpour AH. The Fear of COVID-19 Scale: Development and Initial Validation. Int J Ment Health Addict. 2020; https://doi.org/10.1007/s11469-020-00270-8
 • Preacher KJ, MacCallum RC. Exploratory factor analysis in behavior genetics research: Factor recovery with small sample sizes. Behav Genet. 2002;32(2):153–161.
 • Sayar Gökben, Ünibol Hüseyin, Ünal Aylin TN. Salgın hastalık kaygı ölçeği: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Psikiyatr Guncel Yaklasimlar - Curr Approaches Psychiatry. 2020;12(Suppl 1):382–397.
 • Sakib N, Akter T, Zohra F, Bhuiyan AKMI, Mamun MA, Griffiths MD. Fear of COVID-19 and Depression: A Comparative study among the general population and healthcare professionals during COVID-19 pandemic crisis in bangladesh. Int J Ment Health Addict. 2021; https://doi.org/10.1007/s11469-020-00477-9
 • Hoşgör H, YAMAN M.Tükenmişlik sendromu üzerinde covid-19 korkusunun etkisi: hastane çalışanları örneği. 19 Mayıs Sos Bilim Derg. 2021 Apr 14;
 • Haktanir A, Seki T, Dilmaç B. Adaptation and evaluation of Turkish version of the fear of COVID-19 Scale. Death Stud [Internet]. 2020;0(0):1–9. Available from: https://doi.org/10.1080/07481187.2020.1773026
 • Oktay Arslan B, Batum Ö, Varol Y, Şenel E, Uçar ZZ. COVID-19 phobia in healthcare workers; a cross-sectional study from a pandemic hospital. Tuberk Toraks. 2021;69(2):207–216.
 • Demir Gökmen B, Sarıboğa Y. Hemşirelerde koronafobi. Online Türk Sağlık Bilim Derg. 2021;6(3):372–381.
 • Dai Y, Hu G, Xiong H, Qiu H, Yuan X. Psychological impact of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak on healthcare workers in China. medRxiv [Internet]. 2020 Mar 6 [cited 2022 Jan 27];2020.03.03.20030874. Available from: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.03.20030874v1 Labrague LJ, De Los Santos JAA. Prevalence and predictors of coronaphobia among frontline hospital and public health nurses. Public Health Nurs. 2021;38(3):382–9.
 • Lu W, Wang H, Lin Y, Li L. Psychological status of medical workforce during the COVID-19 pandemic: A cross-sectional study. Psychiatry Res. 2020;288(April):1–5.
 • Özgünay ŞE, Akça F, Karasu D, Eminoğlu Ş, Gamlı M. Evaluation of fear levels of anesthetists and prophylaxis practices in the coronavirus (COVID-19) pandemic. Anestezi Derg. 2021;29(1):25–31.
 • Kang L, Li Y, Hu S, Chen M, Yang C, Yang BX, et al. The mental health of medical workers in Wuhan, China dealing with the 2019 novel coronavirus. The Lancet Psychiatry. 2020;7(3):e14.
 • Çakır K.V. Pandemi Süreci ve Sonrası Ruhsal ve Davranışsal Değerlendirme. Turkish J Diabetes Obes. 2020;4(2):160–169.

Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerde Koronofobinin Değerlendirilmesi

Year 2022, Volume: 4 Issue: 2, 78 - 83, 01.07.2022

Abstract

Amaç: Pandemi döneminde COVID-19 yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerde koronafobi sıklığını ve ilişkili risk faktörlerini saptamak.
Gereç ve Yöntem: Etik kurul onamını (no: 2021/147) takiben, Haziran 2021-Ocak 2022 tarihleri arasında yoğun bakım ünitelerinde hemşire statüsünde çalışan sağlık çalışanlarına gönüllülük esasına göre anket uygulandı. Demografik veriler ve Koronavirüs-19 Fobisi Ölçeğinin Türkçe’ ye adapte edilmiş soruları soruldu. Eksik yanıt veya yanıt yanında yorum içeren anketler analiz edilmedi.
Bulgular: Toplam 102 katılımcının verileri değerlendirildi. Ortalama Koronavirüs-19 Fobisi skoru orta düzeyde (50,1±10,7) idi. Alt boyut puanları şu şekilde saptandı: psikolojik skor hafif yüksek (18,1±4,1), somatik skor hafif düşük (10,1±3,2), sosyal skor orta düzeyde (13,7±3,4), ekonomik skor hafif düşük (8,2±2,7) Alt skorların birbirleriyle korele olduğu, en kuvvetli korelasyonun somatik ve ekonomi boyutlar arasında olduğu bulundu.
Total ve alt skorların cinsiyetler arasında benzer olduğu, ancak erkeklerde ekonomik kaygı alt skorunun kadınlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptandı (9,7±3,4 vs 7,8±2,4, p=0.030).
Sonuçlar: Pandemide, yoğun iş temposundan tükenme, hasta bakım kalitesinde düşme, mesleki tatminde azalma, COVİD-19 ‘a bağlı yakın aile ve sağlık çalışanlarında ortaya çıkan kayıplar koronafobi yükünü daha da artırmaktadır. Daha verimli ve kaliteli bir sağlık hizmeti için sağlık çalışan paydaşlarının koronafobi konusunda başa çıkma yöntemleri ile ilgili hizmet içi eğitim ile desteklenmeli, çalışma süre ve ortamları uygun şekilde planlanmalıdır.

References

 • Haley E, McKenney Mark AE. Protecting our healthcare workers during the COVID-19 pandemic. Am J Emerg Med. 2020;38(7):1526–1527.
 • Mora-Magaña I, Lee SA, Maldonado-Castellanos I, Jiménez-Gutierrez C, Mendez-Venegas J, Maya-Del-
 • Moral A, et al. Coronaphobia among healthcare professionals in Mexico: A psychometric analysis. Death Stud.2022;46(2):280-289. doi: 10.1080/07481187.2020.1808762
 • Hoşgör H, Yaman M. Investigation of the relationship between psychological resilience and job performance in Turkish nurses during the covid-19 pandemic in terms of descriptive characteristics. J Nurs Manag. 2021;(September 2021):44–52.
 • Arpaci I, Karataş K, Baloğlu M. The development and initial tests for the psychometric properties of the COVID-19 Phobia Scale (C19P-S). Pers Individ Dif [Internet]. 2020;164(April):110108. Available from: https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110108
 • Ahorsu DK, Lin CY, Imani V, Saffari M, Griffiths MD, Pakpour AH. The Fear of COVID-19 Scale: Development and Initial Validation. Int J Ment Health Addict. 2020; https://doi.org/10.1007/s11469-020-00270-8
 • Preacher KJ, MacCallum RC. Exploratory factor analysis in behavior genetics research: Factor recovery with small sample sizes. Behav Genet. 2002;32(2):153–161.
 • Sayar Gökben, Ünibol Hüseyin, Ünal Aylin TN. Salgın hastalık kaygı ölçeği: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Psikiyatr Guncel Yaklasimlar - Curr Approaches Psychiatry. 2020;12(Suppl 1):382–397.
 • Sakib N, Akter T, Zohra F, Bhuiyan AKMI, Mamun MA, Griffiths MD. Fear of COVID-19 and Depression: A Comparative study among the general population and healthcare professionals during COVID-19 pandemic crisis in bangladesh. Int J Ment Health Addict. 2021; https://doi.org/10.1007/s11469-020-00477-9
 • Hoşgör H, YAMAN M.Tükenmişlik sendromu üzerinde covid-19 korkusunun etkisi: hastane çalışanları örneği. 19 Mayıs Sos Bilim Derg. 2021 Apr 14;
 • Haktanir A, Seki T, Dilmaç B. Adaptation and evaluation of Turkish version of the fear of COVID-19 Scale. Death Stud [Internet]. 2020;0(0):1–9. Available from: https://doi.org/10.1080/07481187.2020.1773026
 • Oktay Arslan B, Batum Ö, Varol Y, Şenel E, Uçar ZZ. COVID-19 phobia in healthcare workers; a cross-sectional study from a pandemic hospital. Tuberk Toraks. 2021;69(2):207–216.
 • Demir Gökmen B, Sarıboğa Y. Hemşirelerde koronafobi. Online Türk Sağlık Bilim Derg. 2021;6(3):372–381.
 • Dai Y, Hu G, Xiong H, Qiu H, Yuan X. Psychological impact of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak on healthcare workers in China. medRxiv [Internet]. 2020 Mar 6 [cited 2022 Jan 27];2020.03.03.20030874. Available from: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.03.20030874v1 Labrague LJ, De Los Santos JAA. Prevalence and predictors of coronaphobia among frontline hospital and public health nurses. Public Health Nurs. 2021;38(3):382–9.
 • Lu W, Wang H, Lin Y, Li L. Psychological status of medical workforce during the COVID-19 pandemic: A cross-sectional study. Psychiatry Res. 2020;288(April):1–5.
 • Özgünay ŞE, Akça F, Karasu D, Eminoğlu Ş, Gamlı M. Evaluation of fear levels of anesthetists and prophylaxis practices in the coronavirus (COVID-19) pandemic. Anestezi Derg. 2021;29(1):25–31.
 • Kang L, Li Y, Hu S, Chen M, Yang C, Yang BX, et al. The mental health of medical workers in Wuhan, China dealing with the 2019 novel coronavirus. The Lancet Psychiatry. 2020;7(3):e14.
 • Çakır K.V. Pandemi Süreci ve Sonrası Ruhsal ve Davranışsal Değerlendirme. Turkish J Diabetes Obes. 2020;4(2):160–169.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Anesthesiology
Journal Section Research Articles
Authors

Abdullah ÖZDEMİR
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-4778-9622
Türkiye


Seyfi KARTAL
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, TRABZON KANUNİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI
0000-0001-6406-4669
Türkiye


Hizir KAZDAL
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
0000-0002-0759-4716
Türkiye


Halil İbrahim ÇAKMAK
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
0000-0001-7539-7418
Türkiye

Publication Date July 1, 2022
Submission Date June 18, 2022
Acceptance Date June 18, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 4 Issue: 2

Cite

AMA Özdemir A. , Kartal S. , Kazdal H. , Çakmak H. İ. Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerde Koronofobinin Değerlendirilmesi. Phnx Med J. 2022; 4(2): 78-83.

Creative Commons License
Phoenix Medical Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Our journal has adopted the Open Access Policy, and no fees will be charged from the authors at any stage of the publication for the articles submitted.