Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Kalabalık Acil Servislerde Hasta Değerlendirme Sürelerinin Tanıya Etkisi

Year 2021, Volume: 3 Issue: 1, 5 - 10, 01.03.2021
https://doi.org/10.38175/phnx.868867

Abstract

Amaç: Acil servise başvuran hastalarda şikayete yönelik kısıtlı muayene ile ayrıntılı fizik muayene sürelerini ve bu muayeneler sonrasında oluşan ön tanıların doğruluk oranını karşılaştırmak ve hastaların tanı koyma aşamasında şikayet, fizik muayene ve tetkiklerin ne düzeyde etkili olduğunu değerlendirmektir.


Gereç ve Yöntem:
Acil servise başvuran 500 sarı alan hastası çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, şikayetleri, fizik muayene bulguları kaydedildi. Şikayet, kısıtlı ve ayrıntılı fizik muayene bulgularına göre düşünülen ön tanılar kaydedildi. Kesin tanı ile diğer tanılar istatistiksel olarak karşılaştırıldı.


Bulgular:
Hastaların yaş ortalaması 48.76 ±18.66 ve %44’ü erkekti. Hastanın şikayetine göre (Grup 1), şikayete yönelik yapılan kısıtlı fizik muayene (Grup 2) ve ayrıntılı fizik muayeneye göre ön tanıların (Grup 3) doğruluk oranı sırasıyla %64.6, %76 ve %89.2 saptandı. Her 3 grup arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulundu ( p<0.001). Hastaların şikayete yönelik kısıtlı fizik muayene zamanı ortalaması 2.53 ± 0.87 dakika, ayrıntılı fizik muayene zamanı ortalaması ise 7.00 ± 1.80 dakika tespit edildi. Her iki fizik muayene zamanı aralarında anlamlı fark vardı (p<0.001). Hastaların kliniklere yatış oranı % 15.4 olarak saptandı. Hastaların %81’i (n=405) acil servisten taburcu edildi.


Sonuç:
Acil servise başvuran hastalarda, hasta değerlendirme ve muayene süresi arttıkça doğru tanı konma oranları artmaktadır.

References

 • Cakmak F, Ikizceli I, Ozturk D, Altinbilek E, Yilmaz BK, Biberoglu S, et al. Emergency Department Length of Stay for Critically III Patients Followed Up in Red Zone. Signa Vitae 2021 vol.17(1), 63-68.
 • Hoot NR, Aronsky D. Systematic review of emergency department crowding: causes, effects, and solutions Ann Emerg Med 2008-52(2):126-36.
 • Viccellio P, Schneider SM, Asplin B, Blum F, Broida RI, Bukara WR, et al. Emergency department crowding: High impact solutions. ACEP Task Force Report on Boarding 2008.
 • Gill, J. and Riley, A.W. Nonurgent Use of Hospital Emergency Departments: Urgency From the Patient’s Perspective The Journel of Family Practice 1996- 42(5):491-496.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2015.
 • Roland MO, Bartholomew J, Courtenay MJ, Morris RW, Morrell DC. The "five minute" consultation: effect of time constraint on verbal communication. Br Med J (Clin Res Ed). 1986;292(6524):874-876.
 • “Kamu Hastaneleri Kurumu: Kaliteli Bir Muayene Süresi En Az 10 dk’dır” Avalaible: http://doktorlarsitesi.net/2016/11/26/kamu-hastaneleri-kurumu-kaliteli-bir -muayene-suresi-en-az-10-dkdir/
 • American College of Emergency Physicians Board of Directors1986. Definition of emergency medicine and emergency physician. Ann Emerg Med. 1986;15:1240-1241(Revised and approved by the ACEP Board of Directors June 2015)
 • Tandberg D and Qualls C. Time series forecasts of emergency department patient volume, length of stay, and acuity. Ann Emerg Med, 1994. 23(2): 299-306.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı, Kamu Hastaneleri İstatistikleri Yıllığı, 2014 Sağlık Bakanlığı Yayın tarihi: Ankara 2015,Yayın No: 1000.
 • Guldal D, Ulusel B, Ozcakar N, Yeniceri N, Dontlu C. The challenge of clinical interviewing and physical examination performance for general practitioners in Turkey. Fam Med. 2005;37(5):354-359.
 • Landau DA, Bachner YG, Elishkewitz K, Goldstein L, Barneboim E. Patients' views on optimal visit length in primary care. J Med Pract Manage. 2007;23(1):12-15.
 • Haroon Siddique. GP appointments should be five minutes longer, says BMA. 2016; https://www.theguardian.com/society/2016/aug/28/doctor-appointments-15-minutes-bma-overweight-population.
 • Akküçük M.H. Kalabalık acil servisler için hasta ve sağlık personeli triyajı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Uzmanlık Tezi. Ankara, 2010.
 • Derlet RW, Overcrowding in emergency departments: increased demand and decreased capacity. Ann Emerg Med, 2002. 39(4): 430-2.
 • Schneider SM. Emergency department crowding. Emergency Medicine Reports 2009:30(3)13-22.
 • Ersel M, Karcıoğlu Ö, Yanturalı S, Yürüktümen A, Sever M, Tunç MA. Bir Acil Servisin Kullanım Özellikleri ve Başvuran Hastaların Aciliyetinin Hekim ve Hasta Açısından Değerlendirilmesi. Turk J Emerg Med.2006;6(1):25-35.
 • Kılıçaslan İ, Bozan H, Oktay C, Göksu E. Türkiye‘de acil servise başvuran hastaların demografik özellikleri. Turk J Emerg Med.2005;5(1):5-13.
 • Aydın T, Aydın ŞA, Köksal O, Özdemir F, Kulaç S, Bulut M. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine başvuran hastaların özelliklerinin ve acil servis çalışmalarının değerlendirilmesi. Akademik Acil Tıp Dergisi 2010;9(4):163-8.

The Effects of Patient Evaluation Times on Diagnosis in Crowded Emergency Services

Year 2021, Volume: 3 Issue: 1, 5 - 10, 01.03.2021
https://doi.org/10.38175/phnx.868867

Abstract

Objective: The aim of this study is to compare the duration of limited physical examination with detailed physical examination in patients admitted to the emergency department and the accuracy rate of pre-diagnoses after these examinations. In addition, it is to evaluate the effectiveness of the complaints, physical examination and tests at the diagnosis stage of the patients.

Material and Method: 500 yellow field patients who applied to the emergency department were included in the study. The demographic characteristics, complaints and physical examination findings of the patients were recorded. Preliminary diagnoses considered based on complaints, limited and detailed physical examination findings were recorded. Definitive diagnosis and other diagnoses were compared statistically.

Results: The average age of the patients was 48.76 ±18.66 and 44% were male. Accuracy of preliminary diagnoses intended for complaint (Group 1), limited examination for complaint (Group 2) and detailed examination (Group 3) rates were respectively 64.6%, 76% and 89.2%. There was a statistically significant difference between the 3 groups (p<0.001). Limited examination for complaint and detailed examination time averages were respectively 2.53 ± 0.87 min and 7.00 ± 1.80 min. Both physical examination times were statistically compared with each other and a significant difference was found between them (p<0.001). 15.4% of the patients were hospitalized. Constitute a large majority of the admissions to the hospital 405 (81%) has been discharged from the hospital.

Conclusion: In patients admitted to the emergency department, the rate of correct diagnosis increases as the duration of patient evaluation and examination increases.

References

 • Cakmak F, Ikizceli I, Ozturk D, Altinbilek E, Yilmaz BK, Biberoglu S, et al. Emergency Department Length of Stay for Critically III Patients Followed Up in Red Zone. Signa Vitae 2021 vol.17(1), 63-68.
 • Hoot NR, Aronsky D. Systematic review of emergency department crowding: causes, effects, and solutions Ann Emerg Med 2008-52(2):126-36.
 • Viccellio P, Schneider SM, Asplin B, Blum F, Broida RI, Bukara WR, et al. Emergency department crowding: High impact solutions. ACEP Task Force Report on Boarding 2008.
 • Gill, J. and Riley, A.W. Nonurgent Use of Hospital Emergency Departments: Urgency From the Patient’s Perspective The Journel of Family Practice 1996- 42(5):491-496.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2015.
 • Roland MO, Bartholomew J, Courtenay MJ, Morris RW, Morrell DC. The "five minute" consultation: effect of time constraint on verbal communication. Br Med J (Clin Res Ed). 1986;292(6524):874-876.
 • “Kamu Hastaneleri Kurumu: Kaliteli Bir Muayene Süresi En Az 10 dk’dır” Avalaible: http://doktorlarsitesi.net/2016/11/26/kamu-hastaneleri-kurumu-kaliteli-bir -muayene-suresi-en-az-10-dkdir/
 • American College of Emergency Physicians Board of Directors1986. Definition of emergency medicine and emergency physician. Ann Emerg Med. 1986;15:1240-1241(Revised and approved by the ACEP Board of Directors June 2015)
 • Tandberg D and Qualls C. Time series forecasts of emergency department patient volume, length of stay, and acuity. Ann Emerg Med, 1994. 23(2): 299-306.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı, Kamu Hastaneleri İstatistikleri Yıllığı, 2014 Sağlık Bakanlığı Yayın tarihi: Ankara 2015,Yayın No: 1000.
 • Guldal D, Ulusel B, Ozcakar N, Yeniceri N, Dontlu C. The challenge of clinical interviewing and physical examination performance for general practitioners in Turkey. Fam Med. 2005;37(5):354-359.
 • Landau DA, Bachner YG, Elishkewitz K, Goldstein L, Barneboim E. Patients' views on optimal visit length in primary care. J Med Pract Manage. 2007;23(1):12-15.
 • Haroon Siddique. GP appointments should be five minutes longer, says BMA. 2016; https://www.theguardian.com/society/2016/aug/28/doctor-appointments-15-minutes-bma-overweight-population.
 • Akküçük M.H. Kalabalık acil servisler için hasta ve sağlık personeli triyajı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Uzmanlık Tezi. Ankara, 2010.
 • Derlet RW, Overcrowding in emergency departments: increased demand and decreased capacity. Ann Emerg Med, 2002. 39(4): 430-2.
 • Schneider SM. Emergency department crowding. Emergency Medicine Reports 2009:30(3)13-22.
 • Ersel M, Karcıoğlu Ö, Yanturalı S, Yürüktümen A, Sever M, Tunç MA. Bir Acil Servisin Kullanım Özellikleri ve Başvuran Hastaların Aciliyetinin Hekim ve Hasta Açısından Değerlendirilmesi. Turk J Emerg Med.2006;6(1):25-35.
 • Kılıçaslan İ, Bozan H, Oktay C, Göksu E. Türkiye‘de acil servise başvuran hastaların demografik özellikleri. Turk J Emerg Med.2005;5(1):5-13.
 • Aydın T, Aydın ŞA, Köksal O, Özdemir F, Kulaç S, Bulut M. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine başvuran hastaların özelliklerinin ve acil servis çalışmalarının değerlendirilmesi. Akademik Acil Tıp Dergisi 2010;9(4):163-8.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Emergency Medicine
Journal Section Research Articles
Authors

Ahu KARSANDI
Ankara Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi
0000-0001-8152-2529
Türkiye


Seda ÖZKAN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
0000-0003-1835-8820
Türkiye


Kadir DİBEK
Bandırma Devlet Hastanesi
0000-0002-5608-7526
Türkiye


Engin Deniz ARSLAN
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
0000-0002-0155-6903
Türkiye

Publication Date March 1, 2021
Submission Date January 26, 2021
Acceptance Date February 12, 2021
Published in Issue Year 2021Volume: 3 Issue: 1

Cite

AMA
KARSANDI A, ÖZKAN S, DİBEK K, ARSLAN ED. Kalabalık Acil Servislerde Hasta Değerlendirme Sürelerinin Tanıya Etkisi. Phnx Med J. March 2021;3(1):5-10. doi:10.38175/phnx.868867

Creative Commons License
Phoenix Medical Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Our journal has adopted the Open Access Policy, and no fees will be charged from the authors at any stage of the publication for the articles submitted.